دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:06:22 PM 1400 / 03 / 23
 

وظایف امور دانشجویی - فرهنگی:

 • ایجاد ارتباط و همکارى با مراکز و نهادهاى فرهنگى و انقلابى بویژه  در دانشگاه.
 •    تهیه خبرنامه یا نشریات فرهنگى و انتشار آن در سطح دانشگاه.
 •     انتشار و ترویج ارزش هاى اسلامى و انقلابى از طریق تهیه پوستر، عکس و فیلم.
 •     تهیه امکانات برای فعالیت هاى فرهنگى دانشجویان کارکنان و استادان.
 •    ترغیب و تشویق دانشجویان ، کارکنان و اساتید به شرکت درمسابقات حفظو قرائت و مفاهیم قرآن کریم.
 •     ایجاد هماهنگى بین فعالیت هاى مربوط به واحدهاى وابسته.
 •     تهیه گزارش هاى مستمر از فعالیت‌هاى انجام شده.
 •     تهیه طرح هاى .در زمینه‏هاى علمى، تحقیقى، ورزشى و هنرى.
 •     تشویق و ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیت هاى هنرى، اردوها و جشن‌ها.
 •     اجراى فعالیت‌هاى هنرى و جشن‌ها و همچنین تشکیل نمایشگاهبه مناسبت‌های مختلف.
 •     تشکیل کانون هاى دانشجویى در رشته‏هاى مختلف فرهنگى، هنرى و اجتماعى بر اساس قوانینمصوب.
 •     تهیه و تنظیم برنامه‏هاى گوناگون برای اردوهاى علمى و فرهنگى.
 •     تهیه برنامه برای  برگزارى مسابقات در زمینه‏هاى علمى و هنرى.
 •     هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری جلسات کمیته ناظر بر نشریات.
 •     تجهیز و توسعه امکانات و فضاهای مذهبی - فرهنگی و هنری در سطح دانشکده
 •     پی گیری گسترش فضاها و امکانات و تجهیزات فرهنگی و هنری در سطح دانشکده

 

 تاریخ آخرین ویرایش: خرداد99