دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:23:36 PM 1399 / 08 / 04
 


معرفی رابط آموزشی دانشکده بهداشت

 

 حسین روحانی

  • مدرک تحصیلی: لیسانس
  • عنوان پست سازمانی: کارشناس بهداشت حرفه ای
  • نوع استخدام: رسمی
  • سمت: کارشناس گروه بهداشت حرفه ای

  

 تاریخ آخرین ویرایش: اسفند 97

   

جشنواره پرتال