دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:00:41 PM 1401 / 09 / 08
 


معرفی رابط آموزشی دانشکده بهداشت

 

 حسین روحانی

  • مدرک تحصیلی: لیسانس
  • عنوان پست سازمانی: کارشناس بهداشت حرفه ای
  • نوع استخدام: رسمی
  • سمت: کارشناس گروه بهداشت حرفه ای

  

 تاریخ آخرین ویرایش: اسفند 97