دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:08:43 PM 1400 / 03 / 23
 


معرفی رابط آموزشی دانشکده بهداشت

 

 حسین روحانی

  • مدرک تحصیلی: لیسانس
  • عنوان پست سازمانی: کارشناس بهداشت حرفه ای
  • نوع استخدام: رسمی
  • سمت: کارشناس گروه بهداشت حرفه ای

  

 تاریخ آخرین ویرایش: اسفند 97