دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:29:20 PM 1399 / 04 / 23
 


معرفی رابط آموزشی دانشکده بهداشت

 

 حسین روحانی

  • مدرک تحصیلی: لیسانس
  • عنوان پست سازمانی: کارشناس بهداشت حرفه ای
  • نوع استخدام: رسمی
  • سمت: کارشناس گروه بهداشت حرفه ای

  

 تاریخ آخرین ویرایش: اسفند 97

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر