دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:24:35 PM 1399 / 04 / 23
 


گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت


بیست و سومین سمینار علمی دانش آموختگان کارشناسی بهداشت محیط ورودی مهر 89

چهارشنبه 4/4/ 93 ساعت   8  لغایت  12:30

عناوین

سخنران

زمان بندی

تلاوتی چند از کلام ا..

آقای حسینی خواه

8:10- 8

سرود ملی

 

8:15 – 8:10

سخنرانی دبیر علمی سمینار

دکتر ربانی

8:30 – 8:20

پیام دبیر اجرایی سمینار

مهکامه یزدان خواه

8:40 – 8:30

 

 


اعضاء هیئت رئیسه اول: مهندس مظاهری , دکتر مصطفایی , دکتر میران زاده
 

بررسی سندرم ساختمان بیمار (SBS) وارتباط  آن با فاکتورهای فردی و محیطی در کارکنان بیمارستان بهشتی

فائزه حیدری

9 – 8:45

مقایسه کارایی منعقدکننده های آهک وبلی آلومینیوم کلراید به روش ترسیب شیمیایی از شیرابه محل دفن کهریزک

عطیه سالم

9:15 - 9

بررسی کیفیت میکروبی دستگاه آب شیرین کن ها

محدثه فلسفی

9:30 – 9:15

استراحت و پذیرایی

 

 


اعضاء هیئت رئیسه دوم : دکتر ربانی , دکتر دهقانی , مهندس رضایی
 

بررسی کارایی فرایند الکتروشیمیایی درحذف LAS))     

طاهره کریمی          

10:30 –10:15

بررسی وضعیت بهداشت بوفه مدارس ابتدایی شهرستان کاشان درسال تحصیلی 93-92       

سمیرا طحانی     

10:45 –10:30

بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر اصفهان ,مبارکه ,کاشان بر اساس شاخص AQIدر سال 92-91    

ساناز خنوه      

11 –10:45

بررسی وضعیت بهداشت محیط آرایشگاه های زنانه شهر کاشان در سال93-92  

فرشته رضاییان    

11:15 - 11

بخش کلیب   

 

11:30-11:15

سوگندنامه   

 

11:45-11:30

 
  

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر