دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1:17:13 PM 1398 / 02 / 29
 

راهنمای تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت

فهرست

کاشان سرزمین کهن

تاریخچه دانشکده

سرپرست دانشکده

معاون آموزشی پژوهشی

دانشکده بهداشت در یک نگاه

گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت عمومی

گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی بهداشت عمومی

گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

مدیر پژوهشی

تشکل های علمی دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی

دفتر توسعه آموزش

کمیته استعدادهای درخشان

امور دانشچویی فرهنگی

ضوابط انتخاب دانشجوی نمونه

المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

کتابخانه

 وب سایت

دایره امتحانات

قوانین و مقررات آموزشی کارشناسی

قوانین و مقررات آموزشی کارشناسی ارشد

شرح وظایف استاد راهنما

راهنمای فضای فیزیکی دانشکده

دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط
 

دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی
 

دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای


 

دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

 

تلفن: 5-55540021
نمابر: 55540111
صفحه الکترونیکی:
www.healthf.kaums.ac.ir                  
کدپستی: 
8715973449
پست الکترونیکی:healthf@kaums.ac.ir
کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند،  بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: شهریور 96

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر