دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:15:59 PM 1399 / 04 / 23
 


گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت

سی و دومین سمینار علمی دانش آموختگان کارشناسی بهداشت عمومی

زمان: سه شنبه 7/11/93 ساعت 8:00 لغایت 12:00

عناوین

سخنران

زمان بندی

 

تلاوتی آیاتی چند  از کلام ا... مجید

قاری

35: 8 –30 : 8

 

سرود جمهوری اسلامی ایران

نماهنگ تصویری

8:45-8:35

 

اعلام برنامه

مجری

50 : 8- 45 : 8

 

سخنرانی رئیس سمینار

دکتر مسعود مطلبی

00: 9–50 : 8

 

سخنرانی معاون آموزشی دانشگاه

دکتر رضا رزاقی

9:20 -  9

 

اعضاء هیئت رئیسه اول: مهندس یداله رمضانی، دکترحسین اکبری، مهندس میترا حنانی

 

عنوان مقاله (سخنرانی)

ارائه دهنده

زمان

1

بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم­ پزشکی کاشان از عوامل خطرساز سرطان پستان در سال 1393

لیلا گلفام

9:40 -9:20

2

بررسی آگاهی ، نگرش وعملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دررابطه با عوامل خطرساز قلبی عروقی درشهرستان کاشان درسال1393

سهیلا عادلیان

10:00–9:40

3

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به دیابت بارداری در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در سال 1393

مرضیه فتال پور

10:20- 10:00

4

بررسی میزان آگاهی  زنان باردار در مورد واکسن آنفلوانزا در شهرستان کاشان در سال 1393

طیبه اعرابی

10:40- 10:20

میان برنامه، پذیرایی، بازدید از پوستر

11:00- 10:40

اعضاء هئیت رئیسه دوم:  دکتر علی فخری، مهندس محمد صباحی بیدگلی، مهندس سید غلامعباس موسوی

 

عنوان مقاله (سخنرانی)

ارائه دهنده

زمان

5

بررسی میزان عدالت سازمانی ادراک شده  در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1393

مریم ستوده

11:20- 11:00

6

بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی ، وفاداری و رضایت شغلی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان

فاطمه عرب مومنی

11:40- 11:20

7

آگاهی زنان در مورد عفونت پاپیلوما ویروس و عوارض آن در کاشان

مرضیه سادات نکویی

12:00- 11:40

سخنرانی دبیر علمی سمینار

محمد صباحی بیدگلی

12:00

اختتامیه

تقدیر از فعالان

 

 
 
 
مقالات دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ورودی مهر 90

 

سخنرانی

بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاه علوم­پزشکی کاشان از عوامل خطرساز سرطان پستان در سال 1393

مهندس یداله رمضانی، مهندس سید غلامعباس موسوی، امیدرضا تمتاجی، لیلا گلفام، زهرا مهدوی­راد

 

 

بررسی میزان عدالت سازمانی ادراک شده  در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1393

محمد صباحی بیدگلی، مهندس سید غلامعباس موسوی،عاطفه قبایی آرانی ، مریم ستوده مهر

 

 

بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی ، وفاداری و رضایت شغلی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان

محمد صباحی بیدگلی، مهندس سید غلامعباس موسوی،زهرا ذبیحی ، زهرا تمسکی، مریم اسماعیلی ،  فاطمه عرب مؤمنی

 

 

آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به دیابت بارداری در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان در سال 1393

مهندس یداله رمضانی، مهندس سید غلامعباس موسوی، الهام حسین زاده، لیلا عرفانی راد، مرضیه فتال پور

 

 

نگرش وعملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دررابطه با عوامل خطرساز قلبی عروقی درشهرستان کاشان در سال1393

مهندس یداله رمضانی، مهندس سید غلامعباس موسوی، آمنه کاظم زاده، الهام عصمتی، سهیلا عادلیان، امیرحسین متفکر

 

پوستر

بررسی میزان آگاهی،نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکیکاشان ازعوامل خطرساز بیماری قلبی عروقی

مهندس یداله رمضانی، مهندس سید غلامعباس موسوی، سمانه دهقانی،فایزه مازوچی،فاطمه پایدار،فریده درویشی

 

 

بررسی درگیری شغلی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

محمد صباحی بیدگلی، مهندس سید غلامعباس موسوی، زهره طحانی ساز، شقایق زینل پور

 

 

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و هوش هیجانی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393

محمد صباحی بیدگلی، مهندس سید غلامعباس موسوی، زهرا لطفی، وجیهه عظیمیان، فاطمه محمدی، فرشته شهنوازی

 

 

ارزیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از کیفیت خدمات اموزشی ارائه شده  به انان درسال 1393

محمد صباحی بیدگلی، مهندس سید غلامعباس موسوی، فرزانه بهرامی زهرا سی منی مریم قورچانی ،لیلا محمدی ده آباد


کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ورودی بهمن 91

 

سخنرانی

آگاهی زنان در مورد عفونت پاپیلوما ویروس و عوارض آن در کاشان

دکتر علی فخری، دکتر حسین اکبری، مرضیه سادات نکویی ، شکوفه ایازی ، شهره ترابیان

 

 

سخنرانی: بررسی میزان آگاهی  زنان باردار در مورد واکسن آنفلوانزا در شهرستان کاشان در سال 1393

مهندس یداله رمضانی، دکتر حسین اکبری ، هاجرآقادوستی بادی ، سمیرابابایی، طیبه اعرابی جشوقانی

 

 

پوستر

بررسی علل عدم انجام تست پاپ اسمیر در زنان متأهل65-15سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکاشان درپاییز1393

مهندس یداله رمضانی، مهندس سید غلامعباس موسوی، فاطمه زائری ، سعیده دادفر

 

 

بررسی شیوع نابینایی های قابل اجتناب در کودکان زیر 6 سال شهرستان کاشان در سال 1392

مهندس یداله رمضانی، مهندس سید غلامعباس موسوی، امیرحسین نمدیان

 

 

تعیین شیوع اضافه وزن و تعیین ارتباط آن با فشارخون بالا درمراجعه کنندگان به مرکزبهداشتی ودرمانی جندق درسال 93

مهندس یداله رمضانی، مهندس سید غلامعباس موسوی، مجید براتی

 

 

بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از عوامل خطر بیماری دیابت در سال 1393

دکتر علی فخری، مهندس سید غلامعباس موسوی، علی فلاحتی، محمد حسن رمضانی ، مرضیه حسین زارع

 

 

بررسی فراوانی آنفلوانزا در مسافران ورود به کشور در فرودگاه اصفهان طی سال های 1390تا 1392

مهندس یداله رمضانی، مهندس سید غلامعباس موسوی، سعید حصومی ، رضا مریدی

 

 

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی وتاب آوری با موفقیت تحصیلی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال1393

مهندس یداله رمضانی، مهندس سید غلامعباس موسوی، محمدحسن اخباری

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر