دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:23:54 AM 1397 / 11 / 01
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
علی فخری نوش آبادی - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی

 

علی فخری نوش آبادی
مدرک تحصیلی : PhD
رشته تخصصی: سیاست گذاری سلامت
نوع استخدام: تعهدات هیأت علمی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی:
  fakhri-a@kaums.ac.ir

 رزومه:

 طرح درس

 

مقالات:

Arabshahi F, Fakhri A, Serami M, Ketabi M, Golestaneh Z, Akbari H, et al. An Investigation of the Bullying Through Social Networks Among Junior High School Students: An Experience in Kashan, Iran. International Journal of School Health 2018;5(1):e59607.

Nekooi MS, Ayazi Sh, Gandomi M, Moosavi SGh, Fakhri A. Level of Knowledge about Human Papillomavirus Infection among Women of Kashan City, Iran. International Archives of Health Sciences 2016;(1):7-12.

فخری علی، ملکی محمدرضا. ارزیابی اثرات بهداشتی طرح های توسعه ای در ایران و عوامل زمینه ای مؤثر بر آن. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، دوره هیجدهم، شماره چهارم، پیاپی71، زمستان 1394، ص 328-316

Fakhri A, Harris P, Maleki M.Lessons learnt from developing a Health Impact Assessment guide in Iran. Journal of Public Health Policy2016;37:440-452.

فخری علی، ملکی محمدرضا. الگویی برای ارزیابی اثرات بهداشتی طرح های توسعه ای در ایران. تحقیقات نظام سلامت حکیم 1394؛ 18 (1):83-89.

Fakhri A, Harris P., and Maleki MR. Proposing a framework for Health  Impact Assessment in Iran. BMC Public Health 2015 15:335.

Fakhri A, Aryankhesal A. The effect of mutual task sharing on the number of needed health workers at the Iranian Health Posts; Does task sharing increase efficiency? Int J Health Policy Manag. 2015.

Fakhri A, Maleki M, Gohari M, Harris P. Investigating underlying principles to guide Health Impact Assessment. Int J Health Policy Manag. 2014;2:1-6

Fakhri A, Seyedin H, Daviaud E. A Combined Approach for Estimating Health Staff Requirements. Iranian Journal of Pub Health 2014; 43(1):107-15.

فخری علی، رجبی زهره. حجم کار ماما در حالات مختلف تقسیم وظیفه در پایگاه بهداشت. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره هشتم، پی در پی 62، آذر 1393، ص 857-850
 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگیدکتر علی فخری

نیمسال اول تحصیلی 98 –97

ایام هفته

10-8

12-10

15:30-12:30

شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مشاوره پروژه

یکشنبه

کلیات پزشکی و بهداشت

نظام های سلامت

مشاوره

دو شنبه

شورای آموزشی گروه

 (دوشنبه اول هر ماه)

اقتصاد بهداشت

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

اقتصاد  سلامت

(دانشکده پیراپزشکی)

بهداشت عمومی

(دانشکده پزشکی)

مشاوره پروژه

چهار شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مشاوره

پنج شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

به روز رسانی : آبان 97

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر