دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:36:01 PM 1396 / 09 / 21
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
علی فخری نوش آبادی - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی

 

علی فخری نوش آبادی
مدرک تحصیلی : PhD
رشته تخصصی: سیاست گذاری سلامت
نوع استخدام: تعهدات هیأت علمی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی:
  fakhri-a@kaums.ac.ir

 رزومه:

 طرح درس

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

Fakhri A, Seyedin H, Daviaud E. A Combined Approach for Estimating Health Staff Requirements. Iranian Journal of Pub Health 2014; 43(1):107-15.

Fakhri A, Maleki M, Gohari M, Harris P. Investigating underlying principles to guide Health Impact Assessment. Int J Health Policy Manag. 2014;2:1-6.

Fakhri A, Aryankhesal A. The effect of mutual task sharing on the number of needed health workers at the Iranian Health Posts; Does task sharing increase efficiency? Int J Health Policy Manag. 2015.

Fakhri A, Harris P., and Maleki MR. Proposing a framework for Health  Impact Assessment in Iran. BMC Public Health 2015 15:335.

Level of Knowledge about Human Papillomavirus Infection among Women of Kashan City, Iran

Fakhri A, Harris P, Maleki M.Lessons learnt from developing a Health Impact Assessment guide in Iran. Journal of Public Health Policy (2016). doi:10.1057/s41271-016-0030-3.Doi:10.1057/s41271-016-0030-3

فخری علی، رجبی زهره. حجم کار ماما در حالات مختلف تقسیم وظیفه در پایگاه بهداشت. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره هشتم، پی در پی 62، آذر 1393، ص 857-850

فخری علی، ملکی محمدرضا. الگویی برای ارزیابی اثرات بهداشتی طرح های توسعه ای در ایران. تحقیقات نظام سلامت حکیم 1394؛ 18 (1):83-89.

ارزیابی اثرات بهداشتی طرح های توسعه ای و عوامل زمینه ای موثر بر آن در ایران

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال اول تحصیلی 97 –96  دکتر علی فخری

ایام هفته

10-8

12-10

14-12:30

شنبه

مطالعه و پژوهش

کلیات پزشکی و بهداشت

مشاوره

یک شنبه

مطالعه و پژوهش

اقتصاد سلامت

مشاوره

دو شنبه

شورای آموزشی گروه

(ابتدای هر ماه)

نظام های سلامت

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

بهداشت عمومی

 (دانشکده پزشکی)

چهار شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مشاوره

پنج شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

به روز رسانی : مهرماه 1396

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی