دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:53:07 PM 1398 / 02 / 29
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
علی فخری نوش آبادی - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی

 

علی فخری نوش آبادی
مدرک تحصیلی : PhD
رشته تخصصی: سیاست گذاری سلامت
نوع استخدام: تعهدات هیأت علمی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی:
  fakhri-a@kaums.ac.ir

 رزومه:

 طرح درس

 

مقالات:

Arabshahi F, Fakhri A, Serami M, Ketabi M, Golestaneh Z, Akbari H, et al. An Investigation of the Bullying Through Social Networks Among Junior High School Students: An Experience in Kashan, Iran. International Journal of School Health 2018;5(1):e59607.

Nekooi MS, Ayazi Sh, Gandomi M, Moosavi SGh, Fakhri A. Level of Knowledge about Human Papillomavirus Infection among Women of Kashan City, Iran. International Archives of Health Sciences 2016;(1):7-12.

فخری علی، ملکی محمدرضا. ارزیابی اثرات بهداشتی طرح های توسعه ای در ایران و عوامل زمینه ای مؤثر بر آن. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، دوره هیجدهم، شماره چهارم، پیاپی71، زمستان 1394، ص 328-316

Fakhri A, Harris P, Maleki M.Lessons learnt from developing a Health Impact Assessment guide in Iran. Journal of Public Health Policy2016;37:440-452.

فخری علی، ملکی محمدرضا. الگویی برای ارزیابی اثرات بهداشتی طرح های توسعه ای در ایران. تحقیقات نظام سلامت حکیم 1394؛ 18 (1):83-89.

Fakhri A, Harris P., and Maleki MR. Proposing a framework for Health  Impact Assessment in Iran. BMC Public Health 2015 15:335.

Fakhri A, Aryankhesal A. The effect of mutual task sharing on the number of needed health workers at the Iranian Health Posts; Does task sharing increase efficiency? Int J Health Policy Manag. 2015.

Fakhri A, Maleki M, Gohari M, Harris P. Investigating underlying principles to guide Health Impact Assessment. Int J Health Policy Manag. 2014;2:1-6

Fakhri A, Seyedin H, Daviaud E. A Combined Approach for Estimating Health Staff Requirements. Iranian Journal of Pub Health 2014; 43(1):107-15.

فخری علی، رجبی زهره. حجم کار ماما در حالات مختلف تقسیم وظیفه در پایگاه بهداشت. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره هشتم، پی در پی 62، آذر 1393، ص 857-850
 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر علی فخری

نیمسال دوم سالتحصیلی 98 - 97

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

شنبه

 

مطالعه و پژوهش

اصول و کلیات خدمات

(دانشکده بهداشت)

مشاوره

(درس روش تحقیق)

سیستم های مدیریت یکپارچه

(دانشکده بهداشت)

یک شنبه

 

مطالعه و پژوهش

برنامه های ملی مبارزه با بیماری های واگیر (دانشکده بهداشت)

مشاوره

(درس روش تحقیق)

بهداشت عمومی

(دانشکده پیراپزشکی)

دو شنبه

 

شورای آموزشی گروه

(دوشنبه اول هر ماه)

مشاوره

مشاوره

مشاوره

(درس روش تحقیق)

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

برنامه های ملی مبارزه با بیماری های غیرواگیر (دانشکده بهداشت)

مطالعه و پژوهش

 

ارزش گذاری اقتصادی

(دانشکده بهداشت)

 

چهار شنبه

سلامت دهان و جامعه

(دانشکده دندانپزشکی)

روش تحقیق

(دانشکده بهداشت)

مطالعه و پژوهش

مشاوره

(درس روش تحقیق)

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

به روز رسانی : اسفند 97

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر