دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:01:14 PM 1399 / 04 / 23
 

کارگاه های برگزار شده

 

  • ویژه دانشجویان

تاریخ

ساعت

مکان

موضوع جلسه

مدرس

88/8/10

20-16

آمفی تئاتر فارابی

ارتباط مؤثر

آقای دکتر امیدی

88/9/8

20-16

آمفی تئاتر فارابی

ابراز وجود

آقای دکتر امیدی

88/10/13

20-16

آمفی تئاتر فارابی

مقابله با استرس

آقای دکتر امیدی

 

 
 
 
 
  • ویژه اعضاء هیئت علمی
  

تاریخ

موضوع

مدرس

88/6/25

آموزشی-توجیهی استادان مشاور

آقای دکتر امیدی

88/7/30

آموزشی-توجیهی استادان مشاور

آقای دکتر امیدی

88/7/30

راهنمای کمک به دانشجویان دارای مشکلات عاطفی - رفتاری

آقای دکتر امیدی

88/8/6

راهنمای کمک به دانشجویان دارای مشکلات عاطفی - رفتاری

آقای دکتر امیدی

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر