دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:33:05 PM 1399 / 04 / 23
 


اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده بهداشت در سال تحصیلی 93/92

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع

رتبه

دوره

1

فاطمه عبیدی نوشابادی

کارشناسی پیوسته حرفه ای 91

اول

روزانه

2

سیده مائده خراسانی

کارشناسی پیوسته حرفه ای 91

دوم

روزانه

3

فاطمه زارع چهارباغ

کارشناسی پیوسته حرفه ای 91

سوم

روزانه

4

فریده خیرخواه

کارشناسی پیوسته حرفه ای  90 

اول

روزانه

5

زهرا رضایی سادیانی

کارشناسی پیوسته حرفه ای  90

دوم

روزانه

6

نسرین آرزومند

کارشناسی پیوسته حرفه ای 90

سوم

روزانه

7

فاطمه کریم دوست

کارشناسی پیوسته حرفه ای 92

اول

روزانه

8

ریحانه قوامی قمشلو

کارشناسی پیوسته حرفه ای 92

دوم

روزانه

9

اکرم صدری خوراسگانی

کارشناسی پیوسته حرفه ای 92

سوم

روزانه

10

فاطمه عربشاهی حسین آبادی

کارشناسی پیوسته عمومی 92

اول

روزانه

11

عاطفه خبازیان زاده

کارشناسی پیوسته عمومی 92

مشترگاً دوم

روزانه

12

فاطمه زارعی

کارشناسی پیوسته عمومی 92

مشترگاً دوم

روزانه

13

حوریه مخمل فروش

کارشناسی پیوسته عمومی 92

سوم

روزانه

14

نداسادات سیدی بیدگلی

کارشناسی پیوسته محیط 90

اول

روزانه

15

زهرا طالبیان اردستانی

کارشناسی پیوسته محیط 90

دوم

روزانه

16

الهه صادقی اردستانی

کارشناسی پیوسته محیط 90

دوم

روزانه

17

فریبا نقوی

کارشناسی پیوسته محیط 90

سوم

روزانه

18

سمانه زارعی اشنانی

کارشناسی پیوسته محیط91

اول

روزانه

19

زینب پرموزه

کارشناسی پیوسته محیط 91

دوم

روزانه

20

سمیرا مولاجان

کارشناسی پیوسته محیط 91

سوم

روزانه

21

شادی شیبانی

کارشناسی پیوسته محیط92

اول

روزانه

22

لیلا تقی زاده ویدجایی

کارشناسی پیوسته محیط 92

دوم

روزانه

23

پریوش نوری فرادنبه

کارشناسی پیوسته محیط92

سوم

روزانه

24

لیلا مسگری

کارشناسی ارشد محیط92

اول

روزانه

25

غلامحسین راشدی  

کارشناسی ارشد محیط91

اول

روزانه

26

زینب محمد زاده

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 91

اول

روزانه

27

زهرا صفری

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 91

دوم

روزانه

28

رضوان حیدری حاجی آبادی

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 91

سوم

روزانه

29

فاطمه زائری

کارشناسی عمومی ناپیوسته 91

اول

روزانه

30

سعیده دادفر

کارشناسی عمومی ناپیوسته 91

دوم

روزانه

31

رضا مریدی

کارشناسی عمومی ناپیوسته 91

سوم

روزانه

32

سمانه دهقانی

کارشناسی پیوسته عمومی 90

اول

روزانه

33

فرزانه بهرامی

کارشناسی پیوسته عمومی 90

دوم

روزانه

34

لیلا گل فام

کارشناسی پیوسته عمومی 90

سوم

روزانه

35

عطیه سالم

کارشناسی ارشد محیط93

استعداد درخشان

روزانه

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر