دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:07:58 PM 1399 / 04 / 23
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  علی کبریایی- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی

 

 علی کبریایی

  مدرک تحصیلی: دکتری
  رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی : kebriaei-al@kaums.ac.ir 

 رزومه:

 طرح درس

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

Kebriaei A. Rakhshaninejad M. Afshari Z. Mohseni M. Psychological Empowerment in Hospital Administrative Staff Predicts their Organizational Commitment. International Journal of Hospital Research 2013, 2(4):171-176.

 

Kebriaei A.Moteghedi MS. Job satisfaction among community health workersin Zahedan District, Islamic Republic of Iran, Eastern Mediterranean Health Journal, 2009; 15(5): 1156-63.

 

Kebriaei A. Akbari F. Quality gap of educational services at Zahedan University of Medical Sciences, Iran. Bangladesh Med Res Counc Bull. 2008; 34(3): 76-80.

 

Mirzaee R. Kebriaei A. Hashemi S. R. Sadeghi M. Shahrakipour M. Effects of exposure to portland cement dust on lung function in portland cement factory workers in Khash, Iran, Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering; 2008; 5(3):201-206.

 

Kebriaei A. Akbari F. QUALITY GAP OF PRIMARY HEALTH CARE SERVICES AT KASHAN DISTRICT HEALTH CENTERS, IRAN. J. Med. Sci., 2006; 6(3):377-383.

 

Heydari GH. Moslemi S. Heydari Q. Kebriaei A. Effects of Proper Nutrition Education on BMI Reduction and Changes on FBS, Chol and TG Rates of Type 2 Diabetic Patients, J. Med. Sci., 2006; 6(3):436-439.

 

رخشانی، میثم. کبریایی، علی. افشاری،زهرا.بررسی مقایسه ای وضعیت توانمندسازی شناختی کارکنان بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان سال. سال ششم،  شماره 2. 1393.

 

کبریایی، علی. صباحی بیدگلی،محمد. سعیدی علی ارتباط بین میزان بهره گیری از مهارتهای فردی مدیریت زمان با رضایت از نحوه گذران وقت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مجله ی توسعه ی آموزش در علوم پزشکی دوره ی 6، شماره 12 ، زمستان 92 ، صفحات 79 تا 88.

 

کبریایی، علی.علیرضا حیدری. مقایسه مهارتهای ارتباطی مدیران عملیاتی و میانی دانشکده های دانشگاه  علوم پزشکی زاهدان. فصلنامه رستمینه دانشگاه علوم پزشکی زابل، سال دوم،  شماره 2. 1390.

 

محمد صباحی بیدگلی، سمیه شهری، علی کبریایی، سید حمید رضا سیدی، زهرا سرافراز. بررسی وضعیت ایمنی بیماران در مراکز درمانی شهرستان کاشان. مدیریت ارتقای سلامت. سال اول،  شماره 1. 1390.

 

محمد صباحی بیدگلی، سید غلامعباس موسوی، علی کبریایی، سید حمید رضا سیدی، سمیه شهری، محمود اطهری زاده.بررسی کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاهی کاشان طی سال 1387. فیض سال پانزدهم، شماره 2.1390.

 

کبریایی، علی. مهدی کاظمی، احسان خسروی.ارزیابی مقایسه ای رویه ترخیص در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان و قائم(عج) مشهد.مدیریت اطلاعات سلامت  سالهفتم  ، شماره اول. 1389.

 

کبریایی، علی. رودباری مسعود. مقایسة اهمیت ابعاد پنج گانه خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. دو فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم. سال ششم، شماره 6. بهار و تابستان1387. صص: 56-121. 

 

آقاملایی تیمور، زارع شهرام، کبریایی علی، پودات عباس. کیفیت خدمات بهداشتی اولیه از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بندرعباس. پایش. سال هفتم، شماره 2. بهار1387. صص: 127-121.

آقاملایی تیمور، زارع شهرام، پودات عباس، کبریایی علی. ادراک وانتظار دریافت کنندگان خدمات بهداشتی اولیه از کیفیت خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی بندرعباس. مجله پزشکی هرمزگان. سال یازدهم، شماره 3. پاییز1386. صص: 180-173.

 

کبریایی، علی. رودباری مسعود. شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: دیدگاه دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. دوره پنجم، شماره 1(پی در پی 13). بهار و تابستان1384. صص: 61-53.

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر علی کبریائی

نیمسال اول سالتحصیلی 99-98

ایام هفته

10-8

12-10

16-12/30

شنبه

حضور در دفتر کار

مشاوره

دانشجویان

حضور در دفتر کار

یک­شنبه

حضور در دفتر کار

کلاس درس

(دانشکده بهداشت)

مشاوره پروژه

دوشنبه

جلسه شورای

آموزشی گروه

کلاس درس

(دانشکده بهداشت)

حضور در دفتر کار

سه شنبه

حضور در دفتر کار

کلاس درس

(دانشکده بهداشت)

مشاوره پروژه

چهارشنبه

مشاوره

دانشجویان

کلاس درس

(دانشکده بهداشت)

حضور در دفتر کار

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

به روزرسانی : مهر 98

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر