دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:02:32 PM 1399 / 04 / 23
 

 

مطابق مصوبه شورای دانشگاه، تا زمان تشکیل گروه مستقل  HSE ، مسئولیت برنامه ریزی درسی، تخصیص واحدهای درسی، هدایت پایان نامه ها، و سایر امور مربوط به این رشته به عهده گروه مهندسی بهداشت حرفه ای است.

لینک گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای

توجه

جهت دریافت اطلاعات در خصوص «معرفی رشته  HSE » ، «برنامه ریزی درسی» و «سرفصل دروس» از منوی رشته ها و مقاطع تحصیلی روی
"
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست" کلیک کنید.

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر