دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:36:32 PM 1399 / 04 / 23
 


گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت

سی و سومین سمینار علمی دانش آموختگان کارشناسی بهداشت عمومی

زمان: سه شنبه 5/11/94 ساعت 8 لغایت 13

 

عناوین

سخنران

زمان بندی

تلاوتی آیاتی چند  از کلام ا... مجید

قاری

20: 8 –15: 8

سرود جمهوری اسلامی ایران

نماهنگ تصویری

8:30-8:20

اعلام برنامه

مجری

35 : 8- 30 : 8

سخنرانی رئیس سمینار

دکتر مسعود مطلبی

 

8:45-8:35

سخنرانی معاون آموزشی دانشگاه

دکتر رضا رزاقی

9:00-8:45

اعضاء هیئت رئیسه اول : مهندس یداله رمضانی، دکترحسین اکبری، مهندس میترا حنانی

 

عنوان مقاله (سخنرانی)

ارائه دهنده

زمان

1

 

بررسی میزان آگاهی دانشجویان از مهارتهای زندگی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فرشته کریمیان

9:15-9

2

 

بررسی میزان آگاهی و عملکرد زنان باردار در شهرستان کاشان در مورد آنمی فقرآهن

زینب محمدزاده

9:30-9:15

3

 

بررسی روند مرگ داخل رحمی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سا لهای 1393-1390

مریم بیاتی

9:45-9:30

4

بررسی میزان سلامت روان و ارتباط آن با اعتقادات دینی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مرضیه کردگار

10:00-9:45

    میان برنامه و پذیرایی  

10:20-10:00

اعضاء هئیت رئیسه دوم:  دکتر علی فخری،  دکتر روح الله دهقانی، مهندس سیدغلامعباس موسوی

ردیف

عنوان مقاله (سخنرانی)

ارائه دهنده

زمان

5

 

بررسی همبستگی بین اعتیاد به تلفن همراه با افسردگی و تنهایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

گوهر جلیلیان

10:35-10:20

6

 

بررسی رضایتمندی شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان

مینا قیصری

10:50-10:35

7

 

بررسی رابطه بین نگرش شغلی و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان

سید محمد کاظمی

11:05-10:50

سخنرانی دبیر علمی سمینار

دکتر علی کبریایی

11:15-11:05

اختتامیه

12-11:15

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر