دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:09:40 PM 1399 / 04 / 23
 

شوراهای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شورای آموزشی دانشکده بهداشت
 

    اعضاء شورای آموزشی دانشکده بهداشت :

آئین نامه شورای آموزشی

تاریخ به روز رسانی: اسفند 1397

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر