دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2:19:10 PM 1401 / 09 / 08
 
 

تماس با امور پایان نامه دانشکده بهداشت

مدیر پژوهشی دانشکده بهداشت دکتر زهرا بتولی

داخلی 3626

کارشناس پژوهشی دانشکده بهداشت

مهندس حسین روحانی داخلی 3643
کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط

مهندس غلامرضا حسین ­دوست

داخلی 3656

کارشناس گروه مهندسی بهداشت حرفه ­ای

مهندس حسین روحانی داخلی 3643

 تلفن و نمابر دانشکده بهداشت:   55540111 - 031

آدرس الکترونیکی : http://healthf.kaums.ac.ir

 پست الکترونیکی: Healthf_at_kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده بهداشت   کدپستی 111/87155