دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:39:38 PM 1399 / 04 / 23
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96 -95

دانشکده بهداشت

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

 

کد دروس ارائه شده کارشناسی ارشد بهداشت محیط نیمسال  دوم 96 -95 ورودی 94 ترم چهارم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

پایان نامه

 

6

173118

 

چمع

 

6

 

 

جمع  کل   :          6    واحد

 

 

کد دروس  ارائه شده کارشناسی ارشد بهداشت محیط نیمسال دوم  96-95 ورودی 95 ترم  دو

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

اکولوژی محیط

1

-

1731107

دکتر دهقانی

طراحی تصفیه خانه آب

2

-

1731108

دکتر ربانی

مدیریت فاضلاب در اجتماعات کوچک

2

-

1731109

دکتر میران زاده

پروژه

-

2

1731117

گروه

مدیریت مواد زائد جامد

2

-

1731111

دکتر مصطفایی

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

2

-

1731112

دکتر ربانی

جمع

9

2

جمع کل

11 واحد

جمع  کل   : 11 واحد

 
 
 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر