دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:56:35 PM 1399 / 04 / 23
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96 -95

دانشکده بهداشت

کارشناسی بهداشت محیط


کد دروس ارائه شده کارشناسی پیوسته محیط نیمسال دوم  96-95 ورودی 95 ترم دوم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

ریاضی 2

3

-

1724202

 

شیمی محیط

1

1

1724220

دکتر مصطفایی

اصول اپیدمیولوژی

2

-

1724208

دکتر دهقانی

کامپیوتر و کاربرد آن

1

1

1724204

 

پاتوبیولوژی

1

1

1724207

 

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

1

-

1724237

دکتر کبریایی

ادبیات فارسی

3

-

11010201

 

اندیشه اسلامی 2

2

-

1010103

 

جمع

14

3

جمع کل

17 واحد

 

 

 

کد دروس ارائه شده کارشناسی پیوسته محیط نیمسال دوم  96-95 ورودی 94 ترم چهارم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

استاتیک و مقاومت مصالح

3

-

1724211

مهندس جمال

اقتصاد مهندسی

2

-

1724224

دکتر نوری

مواد زائد جامد شهری و صنعتی

2

1

1724228

دکتر مصطفایی

هیدرولوژی آب های سطحی وزیر زمینی

2

-

1724238

دکتر ربانی

مکانیک سیالات

2

-

1724214

دکتر مصطفایی

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

1

-

1724235

دکتر میرزایی

زبان تخصصی

2

-

1724215

 

تربیت بدنی 1

-

1

1010203

 

آشنایی با منابع اسلامی

2

-

1010106

 

جمع

16

2

جمع کل  :   18 واحد

 

 

 

کد دروس ارائه شده  کارشناسی پیوسته محیط نیمسال دوم 96- 95 ورودی 93 ترم ششم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

سیستم های انتقال و توزیع آب

1

1

1724221

دکتر ربانی

تصفیه فاضلاب

2

-

1724225

دکتر میران زاده

روشهای مبارزه با ناقلین

2

-

1724227

دکتر دهقانی

قوانین و مقررات زیست و بهداشت محیط

1

-

1724242

دکتر میرزایی

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

1

-

1724249

دکتر میرزایی

دانش خانواده و جمعیت

2

-

1010108

 

تصفیه آب

2

-

1724223

دکتر ربانی

سیستم های جمع آوری فاضلاب وآبهای سطحی

1

1

1724222

دکتر میران زاده

آلودگی هوا

2

1

1724216

دکتر  میرزایی

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

2

-

1010107

 

تربیت بدنی 2

-

1

1010204

 

جمع

16

4

جمع کل        20 واحد

 

 

کد دروس ارائه شده کارشناسی پیوسته محیط نیمسال دوم  96-95 ورودی 92 ترم هشتم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

 

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

کارآموزی در عرصه
(3و4)

 

8

1724253

 

جمع

 

8

جمع کل

8 واحد

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر