دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:13:11 PM 1399 / 04 / 23
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96 -95

دانشکده بهداشت

مهندسی بهداشت حرفه ای

 

کد دروس  نیمسال دوم   96- 95  کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 95 ترم دو

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

اندیشه اسلامی 2

2

 

1010102

 

ادبیات فارسی

3

 

1010201

 

شیمی تجزیه

2

 1

1727306

دکتر کریمی

فیزیک اختصاصی 2

2

 

1727303

دکترمرادی

ریاضیات عمومی 2

3

 

1727308

خانم گیلاسی

آشنایی با صنایع و
 شناخت فنون صنعتی

1

1

1727317

گروه

دینامیک گازها و آئروسل ها

2

 

1727322

دکتربهرامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

 

1010105

 

جمع

 17

 2

جمع کل

 

 19

 

 

کد دروس یمسال دوم   96-95 کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 93 ترم شش

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

-

1010107

 

تربیت بدنی 2

-

1

1010204

 

طراحی تهویه صنعتی

2

1

1727326

 دکتر مطلبی

ارزیابی و مدیریت ریسک

2

-

1727330

 مهندس دهقانی

روشنایی در محیط کار

1

1

1727318

مهندس حنانی

برنامه نویسی کامپیوتر

1

1

1727312

مهندس نوروزی

روانشناسی صنعتی و ارتقاء سلامت

2

-

1727315

 خانم طلیقی

سیستم های مدیریت یکپارچه

2

-

1727336

 دکتر فخری

بیماریهای شغلی

2

-

1727335

دکتر صابری

نقشه کشی صنعتی

1

1

1727313

 مهندس مظاهری

جمع

15

5

جمع کل

 

20

 

 

 

کد دروس  نیمسال دوم  96-95 کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 92 ترم هشتم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

کار آموزی در عرصه دو

 

8

1727340

 

جمع

 

 8

جمع کل

 8

 

 

 

کد دروس  نیمسال دوم   96-95 کارشناسی پیوسته حرفه ای ورودی 94 ترم چهارم

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

آشنایی با منابع اسلامی

2

-

1010106

 

تربیت بدنی 1

-

1

1010203

 

تنش های حرارتی در محیط کار

1.5

5/.

1727320

مهندس حنانی

صدا و ارتعاش در محیط کار

2

1

1727319

دکتر مطلبی

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

2

1

1727324

دکتر بهرامی

ایمنی در محیط کار 2

2

1

1727328

دکتر مطلبی

مکانیک سیالات

3

-

1727316

دکتر ربانی

زبان تخصصی

2

-

1727334

 

جمع

14.5

4.5

جمع کل

 

19

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر