دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:31:14 PM 1399 / 04 / 23
 

 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96 -95

دانشکده بهداشت

 بهداشت عمومی
 
 

 

کد دروس  پیوسته عمومی ورودی 94  ترم چهارم نیمسال دوم  96-95

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

آشنایی با منابع اسلامی( متون اسلامی )

2

-

1010106

 

آمار حیاتی (2)

1

1

1729406

دکتر اکبری

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

2

-

1729430

دکتر فخری

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

1

1

1729427

دکتر دهقانی

بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری ازآن

2

-

1729429

دکتر تقربی

بهداشت  دانش آموزان و مدارس

1.5

0.5

1729420

دکتر صابری
خانم خاندایی

بهداشت محیط (2)-فاضلاب و زباله

1

0

1729432

دکتر میرانزاده

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای
 واگیر

2

0

1729428

دکتر فخری

بهداشت باروری

2

0

1729439

دکتر باقری

تربیت بدنی (2)

0

1

1010204

 

جمع

15.5

2.5

جمع کل

18

 

 

 

کد دروس  پیوسته عمومی ورودی 93  ترم ششم نیمسال  دوم  96-95

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

-

1010107

 

کارآموزی در عرصه (1)

-

6

1729448

مهندس رمضانی

زبان تخصصی

2

-

1729445

 

اقدامات بهداشتی  و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری

1

1

1729447

دکتر میرزایی
 خانم رحیمی

اصول برنامه ریزی بهداشتی

2

-

1729440

دکتر کبریایی

بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیکی

2

-

1729442

آقای نجاتی

اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

2

0

1729408

مهندس ایرانشاهی

جمع

11

7

جمع کل

 

18

 

 

 

کد دروس  پیوسته عمومی ورودی 95 ترم دو م نیمسال دوم  96-95

دروس ارائه شده

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

نظری

عملی

اندیشه اسلامی 2

2

0

1010102

 

تربیت بدنی2

1

0

1010204

 

بیوفیزیک

2

0

1729401

دکتر محسنی

آمار حیاتی (1)

1

1

1729405

دکتر عطوف

آموزش بهداشت و ارتباطات

2

0

1729441

مهندس رمضانی

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

2

0

1729414

دکتر فخری

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

2

0

1729407

دکتر گیلاسی

میکروب شناسی (2)-باکتری و ویروس

2

1

1729416

دکتر نظری

اکولوژی انسانی

2

 

1729408

مهندس ایرانشاهی

دانش خانواده و جمعیت

2

0

1010108

 

جمع

18

2

جمع کل

20

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر