دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:45:35 PM 1399 / 04 / 23
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

کارشناسی ارشد بهداشت محیط 

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد بهداشت محیط نیمسال دوم  96-95 ورودی 95 ترم دو

 

ردیف

روز

10-8

12-10

4-2

6-4

8-6

 
 

1

شنبه

 

 

 

 

 

 

2

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

3

دو شنبه

اکولوژی محیط

مدیریت مواد زائد جامد

مدیریت فاضلاب

 

 

 

4

 سه شنبه

طراحی تصفیه خانه
آب

 

ارزیابی اثرات توسعه

 

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 
 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر