دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:12:03 PM 1399 / 04 / 23
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده بهداشت
دایره امتحانات

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 95/96 دانشکده بهداشت

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم  سال تحصیلی 95/96 دانشکده بهداشت

 

تاریخ امتحان

روز

بهداشت حرفه ای 95

بهداشت حرفه ای 94

بهداشت حرفه ای 93

بهداشت عمومی95

بهداشت عمومی 94

بهداشت عمومی93

1396/03/28

یکشنبه

 

 

برنامه نویسی کامپیوتر
10-12

میکروب (2)
10-12

 

 

1396/03/29

دوشنبه

شیمی تجزیه
8-10

تنش های حرارتی
8-10

 

 

برنامه ملی غیرواگیر
10-12

 

1396/03/30

سه شنبه

 

 

ارزیابی ومدیریت ریسک
10-12

اصول و کلیات  خدمات
10-12

 

 

1396/03/31

چهار شنبه

 

متون اسلامی
10-12

 

 

متون اسلامی
10-12

 

1396/04/01

پنجشنبه

فیزیک اختصاصی
10-12

 

نقشه کشی صنعتی
8-10

آموزش بهداشت
8-10

 

 

1396/04/02

جمعه

 

 

 

 

 

 

1396/04/03

شنبه

 

تجزیه و ارزشیابی
10-12

روشنایی در محیط کار
10-12

 

آمار حیاتی (2)
10-12

 

1396/04/04

یکشنبه

ریاضیات عمومی
10-12

 

 

اکولوژی
10-12

بهداشت محیط (2)
10-12

اکولوژی انسانی
10-12

1396/04/07

چهار شنبه

تاریخ اسلام
10-12

صداوارتعاش
8-10

طراحی تهویه صنعتی
10-12

امار حیاتی (1)
8-10

حشره شناسی
8-10

زبان  تخصصی
8-10

1396/04/08

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

1396/04/10

شنبه

دینامیک گازها
10-12

ایمنی درمحیط کار(2)
8-10

بیماریهای شغلی
10-12

بیوفیزیک
8-10

بهداشت دانش آموزان
8-10

اصول برنامه ریزی
10-12

1396/04/11

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

1396/04/12

دوشنبه

 

 

مدیریت یکپارچه
10-12

 

بهداشت باروری
10-12

اقدامات بهداشتی و کمکها
10-12

1396/04/13

سه شنبه

اندیشه (2)
10-12

مکانیک سیالات
10-12

 

اندیشه (2)
10-12

 

 

1396/04/14

چهار شنبه

فارسی
8-10

 

روانشناسی صنعتی
10-12

دانش خانواده
10-12

بیماریهای شایع کودکان
8-10

بیماریهای ارثی
8-10

1396/04/15

پنجشنبه

آشنایی با صنایع
10-12

 

 

 

 

 

1396/04/17

شنبه

 

زبان تخصصی
10-12

فرهنگ وتمدن
10-12

اصول و کلیات  اپیدمیولوژی
8-10

برنامه ملی واگیر
10-12

فرهنگ وتمدن
10-12

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 95/96 دانشکده بهداشت

 

تاریخ امتحان

روز امتحان

بهداشت محیط  93

بهداشت محیط     94

بهداشت محیط     95

ارشد محیط 95

ارشد HSE  95

 

1396/03/28

یکشنبه

تصفیه آب
10-12

 

ریاضی دو
10-12

طراحی تصفیه خانه
10-12

مدیریت بحران
10-12

 

1396/03/29

دوشنبه

 

استایک و مقاومت
10-12

 

 

 

 

1396/03/30

سه شنبه

 

 

شیمی محیط
10-12

 

 

 

1396/03/31

چهار شنبه

سیستم انتقال و توزیع
8-10

متون اسلامی
10-12

 

مدیریت مواد زائد
8-10

مدیریت یکپارچه
8-10

 

1396/04/01

پنجشنبه

 

 

کامپیوتر و کاربرد آن
10-12

 

 

 

1396/04/03

شنبه

روشهای مبارزه
10-12

 

 

ارزیابی اثرات توسعه
10-12

قوانین و مقررات
10-12

 

1396/04/04

یکشنبه

 

مکانیک سیالات
10-12

اصول اپیدمیولوژی
10-12

 

 

 

1396/04/07

چهار شنبه

آلودگی هوا
8-10

اقتصاد مهندسی
10-12

 

اکولوژی محیط
10-12

ایمنی در پروژه
10-12

 

1396/04/08

پنجشنبه

بهداشت مسکن
10-12

 

پاتوبیولوژی
10-12

 

 

 

1396/04/10

شنبه

جمع آوری فاضلاب
10-12

هیدرولوژی آبهای
10-12

اصول مدیریت
8-10

مدیریت فاضلاب
8-10

ارزیابی اثرات توسعه
10-12

 

1396/04/11

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

1396/04/12

دوشنبه

تصفیه فاضلاب
10-12

زبان تخصصی
10-12

 

 

 

 

1396/04/13

سه شنبه

 

 

اندیشه اسلامی (2)
10-12

 

ارزی گذاری اقتصادی
10-12

 

1396/04/14

چهار شنبه

دانش خانواده
10-12

مواد زائد جامد
10-12

فارسی
8-10

 

 

 

1396/04/15

پنجشنبه

قوانین و مقررات
10-12

مدیریت بهداشت محیط
10-12

 

 

 

 

1396/04/17

شنبه

فرهنگ و تمدن
10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر