دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:07:51 PM 1397 / 08 / 21
 

دانشجوی میهمان

به دانشجویی اتلاق می شود که با توافق دانشگاه های مبدأ ( دانشگاه کاشان) و مقصد (سایر دانشگاه ها) بطور موقت محل تحصیل
خود را تغییر دهد و تحت این ضوابط انجام می شود:

  1. از دوره روزانه به شبانه و برعکس ممنوع است.
  2. از دانشگاه حضوری به دانشگاه غیر حضوری و برعکس ممنوع است.
  3. از دانشگاه دولتی به دانشگاه غیر دولتی و بر عکس ممنوع است.
  4. دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
  5. واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان در یک یا چند دانشگاه گذرانده است نباید از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.
  6. میهمانی چه بصورت تک درس و یا تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تعداد نیمسال های میهمانی در طول تحصیل

  •  دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر یک نیمسال در یک دانشگاه بطور تمام وقت
  •  دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال در یک دانشگاه بطور تمام وقت

ثبت نمرات درسی دانشجوی میهمان

  •  واحدهای دانشجوی میهمان در یک یا چند دانشگاه عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می شود.
  • نمرات آنها در محاسبه معدل نیمسال و معدل کل ثبت می شود.

حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد

حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 (دوازده تمام ) می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره
کمتر از 12 گذرانده است باید مجدداً بگذراند.

مدرک فراغت از تحصیل دانشجو میهمانی
توسط دانشگاه مبدأ صادر می شود.

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر