دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:08:01 AM 1397 / 08 / 22
 

شرایط تغییر رشته

دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته با رعایت ضوابط ذیل می تواند رشته خود را به رشته دیگر تغییر دهد.

 1. دانشگاه ذیربط موافقت نماید.
 2. ادامه تحصیل دانشجوی متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
 3. حداقل یک نیمسال تحصیلی و حداکثر یک دوم واحدهای دوره را اخذ کرده باشد.  (مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 5/ 5/ 93 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی)
 4. نمره آزمون ورودی دانشجوی متقاضی درسال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا درهمان سال دردانشگاه مقصد کمتر نباشد.
 5. تغییر رشته در رشته کارشناسی ناپیوسته ممنوع است.
 6. تغییر رشته در مقاطع هم سطح و یا از مقطع بالاتر به مقطع پایین ترامکان پذیر است.
 7. باتوجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحد درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

ثبت نام  و انتخاب واحد در صورت تغییر رشته

 • دانشجو باید در اولین فرصت در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید و پس از ثبت نام در رشته جدید،دانشجو اجازه بازگشت به
  رشته قبلی را ندارد.
 • نام نویسی  و عدم انتخاب واحد دانشجو در رشته جدید در وقت تعیین شده به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و امکان
  تغییر رشته برای این دانشجو تا پایان دوره دیگر میسر نخواهد بود.
 • دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می باشد.

دفعات استفاده از شرایط تغییر رشته دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع

در طول مدت تحصیل خود تنهایک بار مجاز است.

زمان درخواست تغییر رشته

 • درخواست دانشجو همراه مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل ارائه
  شود.
 • چنانچه دانشجو از مقطع کارشناسی پیوسته به مقطع کاردانی تغییر رشته دهد، حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی
  محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو حداکثر یک نیمسال از طول مدت تحصیل وی کاسته می شود.

شرایط تغییر رشته اضطراری

چنانچه دانشجو در دوران تحصیل دچار بیماری یا سانحه ای گردد که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه و تأیید شورای آموزشی
دانشگاه توانایی ادامه تحصیل در آن رشته را نداشته باشد می تواند بارعایت سایر مقررات به رشته دیگری که از لحاظ نمره آزمون ورودی،
نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد.

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر