دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:09:16 PM 1397 / 08 / 21
 

معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی

واحدهای درسی که دانشجو قبلاً در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده باشد، در صورتی مجاز است:

  • دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید  می باشد.
  • دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
  • محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی حداقل 80% اشتراک محتوایی
    داشته باشد.
  • نمره اخذ شده در هریک از دروس جهت معادل سازی از نمره 12 کمتر نباشد.
  • معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه های آموزشی در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.

محاسبه میانگین نیمسال دروس معادل سازی 

 نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمیشود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب
خواهد شد.

محاسبه نیمسال تحصیلی جهت دروس  معادل سازی

 به ازاء هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو کاسته می شود.

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر