دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:11:06 PM 1397 / 08 / 21
 

حذف و اضافه در هر نیمسال تحصیلی

  دانشجو می تواند حداکثر دو درساخذ یا حذف و یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید، به شرط آنکه تعداد واحدهای

اخذ شده وی از حد مجاز تجاوز نکند.

 تذکر : غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه و یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و جزو حداکثر غیبت مجاز

دانشجو محاسبه می شود.

زمان حذف و اضافه در هر نیمسال تحصیلی

   در چارچوب زمانی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی و اخذ واحد اولیه خواهد بود.

 حذف و اضافه در نیمسال تابستان

حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست.

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر