دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:36:00 AM 1397 / 04 / 04
 

 

برنامه کارآموزی در عرصه 1 دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهدا شت حرفه ای مهر 93

 به ارزش 8 واحد

 

نوع واحد : کارآموزی در عرصه

هدف: بدست آوردن قابلیت بکارگیری دروس فراگرفته شده در عرصه های صنعتی و معدنی .

الف- برگزاری کلاس توجیهی توسط مدیرگروه در تاریخ 25/6/96 – روز شنبه ؛ به منظور آشنایی دانشجویان با مقررات و ضوابط کارآموزی. (حضور در این قسمت برای دانشجویان الزامی است.- ساعت 8:30 تا 9 کلاس 6)

 

برنامه کارآموزی؛ این بخش شامل 7 قسمت به شرح زیر می باشد :

A- روش تحقیق :25/1  واحد

B-  اخلاق حرفه ای و نحوه ارتباط با صنعت : 5/1 واحد

C-  آشنایی با صنایع :75/0  واحد 

D-آشنایی با اصول نقشه کشی و ... (برنامه نرم افزاری اتوکد) : 25/1  واحد

E-آشنایی با سامانه جغرافیایی GISو ... : 1 واحد   

F-آشنایی با کا مپیوتر : 25/1 واحد

G- معاینات دوره ای (اسپیرومتری ادیومتری) : 1 واحد

 

قسمتA :25/1  واحد

-       روش تحقیق ( از تاریخ 25/6/96 لغایت 30/6/96 )  مطابق برنامه انجام خواهد پذیرفت .

ردیف

روز و تاریخ

ساعت

محل برگزاری

موضوع

استاد مربوطه

1

شنبه 25/6/96

12 - 10

کلاس 6

کلیات روش تحقیق

دکتربهرامی

2

شنبه 25/6/96

14- 12

کلاس 6

 بررسی متون و بازنگری منابع

خانم بتولی

3

یکشنبه 26/6/96

10 - 8

کلاس 6

ضوابط انتخاب موضوع

مهندس حنانی

4

یکشنبه 26/6/96

12 - 10

کلاس 6

بیان مسئله

دکترمطلبی

5

دو شنبه 27/6/96

10 - 8

کلاس 6

انواع مطالعات

دکتر گیلاسی

6

دو شنبه 27/6/96

12 - 10

کلاس 6

انواع مطالعات

دکتر گیلاسی

7

سه شنبه 28/6/96

10 - 8

کلاس 6

طرح پرسشنامه تحقیقاتی ، برنامه برای جمع آوری داده ها و جداول توخالی

دکتر اکبری

8

سه شنبه 28/6/96

12 - 10

کلاس 6

اعتبارات داخلی و خارجی

دکتر اکبری

9

چهار شنبه 29/6/96

10 - 8

کلاس 6

اهداف و فرضیات 

دکتر صابری

10

چهار شنبه 29/6/96

12 - 10

کلاس 6

متغیرها

دکتر صابری

11

چهار شنبه 29/6/96

14- 12

کلاس 6

روشهای نمونه گیری

مهندس موسوی

12

پنج شنبه 30/6/96

10 - 8

کلاس 6

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

مهندس موسوی

13

پنج شنبه 30/6/96

12 - 10

کلاس 6

برنامه انتشار نتایج و گزارش مقاله تحقیق

مهندس حنانی

 

 برنامه کارگاه روش تحقیق دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی مهر93کار آموز

 

تـــذکر :

1-       غیبت در کلاسها غیر مجاز و در صورت غیبت موجب حذف دورهخواهد شد.

2-    تاریخ برگزاری امتحانسه شنبه 4/7/96 ساعت 14-13    

3-     منبع مورد مطالعه : کتاب تحقیق در سیستم های بهداشتی (دکتر مرتضی زعیم(

 

روش ارزیابی

-امتحان کتبی : 10 نمره

-ارائه پروپوزال  به استاد راهنمای مربوطه : 10 نمره

 

 

قسمتB:5/1 واحد

1-    اخلاق حرفه ای:آشنایی با اصول اخلاق حرفه ای و الزامات آن در محیط کار.

2-   نحوه ارتباط با صنعت:آشنایی با اصول کلی چگونگی ارتباط با بخش های مختلف مدیریتی و تولیدیدر محیط کار.

جدول زمانبندی :

 

ردیف

نام استاد

زمان

محل کلاس

توضیحات

 

1

دکتر مسعود مطلبی

سه شنبه 4/7/96 ساعت 12-10

کلاس 6

ارائه استاد

 

2

دکتر مسعود مطلبی

سه شنبه11/7/96 ساعت 12-10

کلاس 6

ارائه استاد و پرسش و پاسخ

 

3

دکتر مسعود مطلبی

سه شنبه 18/7/96  ساعت 12-10

کلاس 6

ارائه دانشجو

 

4

دکتر عباس بهرامی

سه شنبه 25/7/96     ساعت  12-10

کلاس 6

ارائه استاد

 

5

دکتر عباس بهرامی

سه شنبه 2/8/96    ساعت  12-10

کلاس 6

ارائه استاد و پرسش و پاسخ

 

6

دکتر عباس بهرامی

سه شنبه  9/8/96   ساعت  12-10

کلاس 6

ارائه دانشجو

 

7

مهندس میترا حنانی

سه شنبه 16/8/96  ساعت  12-10

کلاس 6

ارائه استاد

 

8

مهندس میترا حنانی

سه شنبه 23/8/96      ساعت  12-10

کلاس 6

ارائه استاد و پرسش و پاسخ

 

9

مهندس میترا حنانی

سه شنبه 30/8/96 -    ساعت  12-10

کلاس 6

ارائه دانشجو

 
 

-     نحوه ارزیابی:حضور فعال ، پرسش و پاسخ شفاهی و ارائه دانشجو .(توسط اساتید- غیبت در هرکلاس 2 نمره)

قسمتC:75/0  واحد

-آشنایی با صنایع

1- شامل 4 بازدید علمی از صنایع ،در صورت موافقت صنایع مورد نظر . (سیمان کاشان ،سایپا کاشان،فولاد امیر کبیرو...)روزهای سه شنبه از ساعت 8 الی 12

( از تاریخ 7/9/96 لغایت پایان ترم  )

2-  ارائه روندتولید در یک صنعت توسط گروههای 2 نفره دانشجویی،بطور کامل در قالب پاور پوینت .( هماهنگی – نماینده کلاس با کارشناس گروه  )

- روش ارزیابی : توسط کارشناس گروه که شامل :حضور و غیاب ، ارائه گزارش بازدید  و ارائهCD    مربوط به روند تولید در یک صنعت .(غیبت در هر بازدید 4 نمره )

 

 

قسمتD:25/1  واحد

-آشنایی با اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی ،معماری و تاسیسات صنعتی (برنامه نرم افزاری اتوکد)

پنج شنبه  هر هفته از تاریخ 6/7/96 لغایت پایان ترم از ساعت  8  الی  10  در مرکز کامپیوتر دانشکده .

(مدرس:خانم مهندس مظاهری )

-نحوه ارزشیابی  : امتحان کتبی و عملی توسط استاد درس .

 

قسمت E: 1 واحد

-آشنایی با سامانه جغرافیایی GISو کاربرد آن در بهداشت حرفه ای

این قسمت از تاریخ  6/7/96 لغایت  پایان ترم روزهای پنج شنبه  هر هفته از ساعت 10   الی  12  در محل مرکزکامپیوتر دانشکده برگزار می گردد .    ( مدرس: خانم مهندس مظاهری )

-  نحوه ارزشیابی: امتحان کتبی و عملی توسط استاد درس .

 

قسمت F: 25/1 واحد

-آشنایی با کا مپیوتر

این قسمت به شرح زیر اجرا می گردد :

الف-  از تاریخ 5/7/96 لغایت17/8/96 روزهای چهارشنبه از ساعت 13 الی 15 آشنایی با نرم افزارهای officeو روشهای جستجو در اینترنت در مرکز کامپیوتر  .(مدرس : خانم زهرا بتولی)

ب-از تاریخ 24/8/96  لغایت پایان ترم  روزهای چهارشنبه از ساعت 13 الی15 آشنایی با نرم افزارExcel     ,Spssدر مرکز کامپیوتر.(مدرس: آقای مهندس فرهاد پور)

تذکــر:

- حضور در این قسمت الزامی است و میزان غیبت مجاز در هر کلاس حداکثر 1 جلسه می باشد .

-نحوه ارزشیابی  : امتحان کتبی و عملی توسط استاد هر قسمت.

 

قسمت G: 1 واحد

-       معاینات دوره ای (اسپیرومتری – ادیومتری)

این قسمت به شرح زیر اجرا می گردد :

-  از تاریخ 5/7/96 لغایت 13/10/96 روزهای چهار شنبه از ساعت 10 الی 12، در محل کلاس 6 (تئوری)و آزمایشگاه (عملی).

- (مدرس: آقای دکتر حمید رضا صابری)

 

تـذکر: نمره کارآموزی دانشجویان بر اساس ارزشیابی هر قسمت و با اعمال ضریب مربوطه به تعداد واحد اختصاص یافته به هر قسمت محاسبه می گردد .

( کسب نمره 10برای فسمتهای مختلف ضروری بوده ،در غیر اینصورت دانشجو تجدید دوره خواهد شد .)

تــذکر : برنامه فوق قطعی و غیر قابل تغییر می باشد.

- توجه:اسامی اساتید راهنما متعاقبا اعلام خواهد شد .

                                                                              

                                                                             

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر