دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:25:39 AM 1397 / 08 / 22
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر حسن رحمانی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

حسن رحمانی
 

مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D 

رشته تخصصی: بهداشت محیط
نوع استخدام: هیات علمی تمام وقت 
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی :

rahmani-h@kaums.ac.ir

Hasan Rahmani
Department of Environmental Health Eng.
Kashan university of medical sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

رزومه فارسی

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

برنامه هفتگی

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: تیر 97

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر