دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:48:45 PM 1397 / 12 / 01
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر حسن رحمانی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

حسن رحمانی
 

مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D 

رشته تخصصی: بهداشت محیط
نوع استخدام: هیات علمی تمام وقت 
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پست الکترونیکی :

rahmani-h@kaums.ac.ir

Hasan Rahmani
Department of Environmental Health Eng.
Kashan university of medical sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

رزومه فارسی

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال اول 98- 97 آقای دکتر رحمانی

ساعت

روز

10-8

12-10

16-14

شنبه

اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری (نیمسال دوم)

کارشناسی بهداشت عمومی

دفتر گروه

مدیریت فاضلاب صنعتی (کارشناسی ارشد بهداشت محیط)

یکشنبه

کاربرد بیوتکنولوژی (کارشناسی بهداشت محیط)

-

میکروبیولوژی پیشرفته

(دکترای بهداشت محیط)

دوشنبه

دفتر گروه

آلودگی خاک(کارشناسی ارشد بهداشت محیط)

دفتر گروه

سه شنبه

دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت

چهار شنبه

فاضلاب صنعتی (کارشناسیبهداشت محیط)

دفتر گروه

دفتر گروه

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: آبان 97

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر