دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:35:15 AM 1397 / 04 / 04
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 97 -96

دانشکده بهداشت

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط  مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته  ورودی 96  ( ترم 1)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

زبان تخصصی

1731101

3

روش تحقیق در علوم بهداشتی

1731102

2

سیستم اطلاع رسانی پزشکی

1731103

1

مدیریت توسعه منابع آب

1731104

2

اثرات جهانی آلودگی هوا

1731125

2

کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی

1731106

2

جمع کل واحدها

12 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت محیط  مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته   ورودی 95  ( ترم 3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

1731113

2

سم شناسی محیط

1731114

2

کارآموزی

1731115

2

مدیریت فاضلاب صنعتی

1731116

2

کنترل آلودگی هوا

1731110

2

جمع کل واحدها

10 واحد

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر