دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:35:47 AM 1397 / 04 / 04
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 97 -96

دانشکده بهداشت

 بهداشت عمومی
 
 

دانشجویان رشته     بهداشت عمومی  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96    ترم(1)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

اندیشه اسلامی (1) گروه (8)

1010101

2

زبان پیش دانشگاهی گروه (8)

1010202

2

تاریخ اسلام- گروه (7)

1010105

2

تربیت بدنی (1) خواهران

گروه (14)

1010203

1

کلیات پزشکی و بهداشت

1729410

2

تشریح و فیزیولوژی

1729403

2

اصول و مبانی جامعه شناسی

1729404

2

میکروب شاسی (1)

انگل و قارچ

1729415

3

روان شناسی و بهداشت روان

1729417

2

جمع کل

18 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته     بهداشت عمومی  مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 95    ترم(3)  

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

اخلاق اسلامی گروه (8)

1010103

2

زبان عمومی

1729003

3

بیوشیمی

1729402

2

فارماکولوژی

1729412

1

نظامهای سلامتی

1729422

2

بهداشت مادران و کودکان

1729438

2

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع

1729426

2

اصول تغذیه

1729411

2

تکنولوژی آموزشی

1729425

2

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

1729435

2

جمع کل

20 واحد

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت  عمومی     مقطع کارشناسی پیوسته          ورودی94       ( ترم5)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پاتولوژی جغرافیایی ایران

1729443

2

دانش خانواده و جمعیت گروه (7)

1010108

2

اقتصاد بهداشت

1729419

2

بهداشت دهان و دندان

1729418

2

توانبخشی و رفاه اجتماعی

1729409

2

اصول و مبانی جامعه شناسی

گروه (2)

1729404

2

تغذیه کاربردی

1729437

2

اصول برنامه ریزی بهداشتی

1729440

2

بهداشت سالمندان

1729423

2

جمع کل

18 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت  عمومی     مقطع کارشناسی پیوسته          ورودی93       ( ترم7)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی

1729421

2

بهداشت روانی و اعتیاد

1729436

2

انقلاب اسلامی گروه (9)

1010104

2

کار آموزی در عرصه (2)

1729449

10

جمع کل

16 واحد

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر