دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:34:49 AM 1397 / 04 / 04
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 97 -96

دانشکده بهداشت

مهندسی بهداشت حرفه ای

دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای    مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی96     ( ترم1)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

اندیشه اسلامی (1)

گروه (7)

1010101

2

زبان پیش دانشگاهی

گروه (7)

1010202

2

انقلاب اسلامی

گروه (7)

1010104

2

فیزیک اختصاصی (1)

1727302

2

شیمی عمومی

1727304

2

بیوشیمی و اصول تغذیه

1727305

2

ریاضیات عمومی (1)

1727307

2

فیزیولوژی و کالبد شناسی

1727309

3

کلیات محیط زیست

1727338

2

جمع کل

19 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای    مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 95     ( ترم3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

اخلاق اسلامی گروه (7)

1010103

2

زبان عمومی

1727003

3

آمار حیاتی

1727311

3

مکانیک جامدات

1727301

2

مهندسی انسانی (1)

1727331

2

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

1727323

3

ایمنی در محیط کار (1)

1727327

3

کمکهای اولیه

1727310

2

جمع کل

20واحد

 

 

دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای    مقطع کارشناسی پیوسته    ورودی 94     ( ترم5)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

دانش خانواده و جمعیت

گروه (7)

1010108

2

ایمنی در محیط کار (3)

1727329

3

سم شناسی شغلی

1727333

4

مهندسی انسانی (2)

1727332

3

بهداشت پرتوها

1727321

3

مبانی کنترل آلودگی هوا

1727325

2

مدیریت صنعتی

1727314

2

جمع کل واحدها

 19  واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای مقطع کارشناسی پیوسته  ورودی 93  ( ترم 7)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

انقلاب اسلامی

گروه (8)

1010104

2

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

1727337

2

کارآموزی در عرصه (1)

1727339

8

جمع کل واحدها

12 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر