دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:35:01 AM 1397 / 04 / 04
 

لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 97 -96

دانشکده بهداشت

 رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
 
 
 

دانشجویان رشته HSE   مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته    ورودی 96  ( ترم 1)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

سیستم اطلاع رسانی پزشکی

1732101

1

آمار و روش تحقیق

1732102

3

زبان تخصصی HSE

1732116

2

مدیریت بهداشت حرفه ای

1732114

2

مدیریت بهداشت محیط

1732113

2

اصول و مبانی مدیریت

1732105

3

جمع کل واحدها

13 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان رشته HSE   مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته    ورودی 95  ( ترم 3)

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

مدیریت حریق

1732119

2

بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث

1732121

2

پایان نامه

1732140

4

جمع کل واحدها

8 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر