دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:38:59 PM 1397 / 12 / 01
 

گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت


بیست و هفتمین سمینار علمی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر 93

بیست و هفتمین سمینار علمی دانش آموختگان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

زمان : یکشنبه 10 تیرماه 1397 - ساعت 15/ 8 تا 13

عنوان برنامه

مسئول اجرای برنامه

زمان بندی

تلاوت قرآن کریم

کلیپ تصویری

15/8 الی 20/8

سرود ملی

کلیپ تصویری

20/8 الی 25/8

سخنرانی سرپرست دانشکده

جناب دکتر مصطفایی

30/8 الی 35/8

پیام دبیر علمی

جناب دکتر رحمانی

40/8 الی 45/8

پیام دبیر اجرایی

جناب آقای محمدی

45/8 الی 50/8

 
 

 

اعضای هیئت رئیسه اول : آقای دکتر مصطفایی – آقای دکتر دهقانی – آقای دکتر رحمانی

ردیف

عناوین مقاله

ارائه دهنده

زمانبندی

1

بررسی مصرف سیگار و الکل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن در سال 1397

محمد رضوانی

        50/8 الی 05/9

 

2

بررسی آلودگی میکروبی بخش های ICUبیمارستان شهید بهشتی کاشان 94-96

پریسا قائدی

05/9 الی 20/9

3

بررسی شیوع مسمومیت ها در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1393-1395

زاهده باریک اندام

20/9 الی 35/9

4

بررسی مصرف نمک در نانوایی های شهر کاشان سال 96-97

انیس الیاسی

35/9 الی 50/9

5

بررسی میزان شیوع شپش در دانش آموزان ابتدایی شهر بادرود سال 96-97

نادیا افسری

  50/9الی 05/10

استراحت و پذیرایی و پخش کلیپ

05/10 الی 35/10

 

 

 

اعضای هیئت رئیسه دوم : آقای دکتر میران زاده – آقای دکتر ربانی – آقای دکتر میرزایی

ردیف

عناوین مقاله

ارائه دهنده

زمانبندی

1

بررسی غلظت فلزات سنگین در سبزیجات توزیع شده در شهر کاشان سال 96-97

فاطمه قنایی

35/10 الی 50/10

2

بررسی نیترات آب چاه های کاشان در 10 سال گذشته

زهرا موسی خوانی

05/11 الی 20/11

3

بررسی میزان فلوراید و نیترات موجود در آب های معدنی مورد عرضه در  شهر کاشان سال 97

زهرا علیخانلو

20/11 الی 35/11

4

بررسی میزان فلزات سنگین در آب های معدنی بسته بندی شده در شهر کاشان سال 96-97

فاطمه میرزایی

35/11 الی 50/11

5

اختتامیه سمینار، تقدیر و تشکر،اهداء لوحهای تقدیر، قرائت سوگندنامه

 

   50/11 الی 13

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر