دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:30:31 PM 1400 / 03 / 23
 

راهنمای تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت

 
کتابچه راهنمای دانشجویان کارشناسی
کتابچه راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد
آئین نامه دانشجویان دکتری

 

تلفن: 5-55540021
نمابر: 55540111
صفحه الکترونیکی:
www.healthf.kaums.ac.ir                  
کدپستی: 
8715973449
پست الکترونیکی:healthf@kaums.ac.ir
کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند،  بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر 97