دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:58:54 PM 1399 / 04 / 23
 

راهنمای تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت

 
کتابچه راهنمای دانشجویان کارشناسی
کتابچه راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد
آئین نامه دانشجویان دکتری

 

تلفن: 5-55540021
نمابر: 55540111
صفحه الکترونیکی:
www.healthf.kaums.ac.ir                  
کدپستی: 
8715973449
پست الکترونیکی:healthf@kaums.ac.ir
کاشان، کیلومتر 5 جاده راوند،  بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر 97

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر