دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:51:44 PM 1400 / 03 / 23
 


 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اعضاء گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده بهداشت

 

مدیر گروه : دکتر مسعود مطلبی کاشانی

مهندس میترا حنانی

دکتر مسعود مطلبی

     

دکتر عباس بهرامی

   

 

دکتر حسن رحمانی

دکتر علی کبریائی

 

دکتر زهرا بتولی

 
 

 

 

کارشنای گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده بهداشت

مهندس حکیمه زمانی بادی

کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: خرداد 99