دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1:33:45 PM 1401 / 09 / 08
 


 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اعضاء گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده بهداشت

مدیر گروه : دکتر مسعود مطلبی کاشانی

مهندس میترا حنانی

دکتر مسعود مطلبی

     

دکتر عباس بهرامی

   

 

دکتر حسن رحمانی

دکتر حسین اکبری 

 

 

 

 

دکتر زهرا بتولی

 
 

کارشنای گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده بهداشت

مهندس زاهده باریک اندام

کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: فروردین ماه 1401