دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:00:25 PM 1399 / 04 / 23
 


 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اعضاء گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده بهداشت

 

مدیر گروه : دکتر مسعود مطلبی کاشانی

مهندس میترا حنانی

دکتر مسعود مطلبی

     

دکتر عباس بهرامی

   

 

دکتر حسن رحمانی

دکتر علی کبریائی

 

دکتر زهرا بتولی

 
 

 

 

کارشنای گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده بهداشت

مهندس حکیمه زمانی بادی

کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: خرداد 99

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر