دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:03:59 PM 1399 / 05 / 14
 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

اعضا گروه تربیت بدنی دانشکده بهداشت

 

مدیر گروه :دکتر منصور سیاح

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر