دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:13:36 PM 1401 / 09 / 08
 

 


 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 اعضاء گروه تربیت بدنی دانشکده بهداشت

 
 

 مدیر گروه تربیت بدنی: دکتر منصور سیاح

دکتر منصور سیاح

 

کارشناس گروه تربیت بدنی


 

 کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی سال تحصیلی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

اساتید مدعو گروه تربیت بدنی

آقایان: امیرحسین دیباحسینی، هادی اسمعیل زاده نوش آبادی کارشناس ارشد تربیت بدنی

خانم­ها: فائزه توحیدی تبار، زکیه علینقی پور، زهرا مقامی، مرضیه سه کنجی کارشناس ارشد تربیت بدنی

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: مرداد ماه 1401