دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:18:58 PM 1401 / 09 / 08
 

هیئت ممیزه و کمیته ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

فرایند بررسی پرونده های ارتقاء

آئین نامه ارتقاء مرتبه

 

 

فایل اطلاعات چهار ماده ارتقاء مرتبه:

کارگاه آشنایی با آئین نامه ارتقاء مرتبه

فعالیت های دانش پژوهی

نامه ها و تبصره ها

مصوبات هیئت ممیزه دانشگاه:

بند 3 پنجاه و چهارمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه، مورخ 1400/09/10: در صورتی که نام یکی و یا تعداد بیشتری از مجریان طرح در مقالات منتج از آن طرح نباشد، محاسبه امتیاز آن مقاله برای نویسنده مسئول منوط به ارائه رضایت کتبی آن فرد/افراد مبنی بر موافقت با عدم حضور به عنوان نویسنده مقاله است. در غیر اینصورت نویسنده مسئول امتیازی از آن مقاله کسب نخواهد کرد.

بند 4 پنجاه و چهارمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه، مورخ 1400/09/10: در ارتباط با مواردی که نام متقاضی ارتقاء مرتبه در مقالات خروجی طرح های تحقیقاتی است که نقشی در آن ندارد، بعد از ارائه مستندات و احراز شرایط نویسندگی، تنها 20% امتیاز بند 1 ماده 3 (مجموع امتیاز مقالات) می­تواند از امتیاز این مقالات باشد و همچنین این مقالات بصورت مقالات شرطی ذکر شده در آیین نامه ارتقاء قابل محاسبه نخواهد بود.

بند 5 پنجاه و چهارمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه، مورخ 1400/09/10:  مقرر گردید 50 درصد امتیاز مقالات و 20 درصد تعداد کل مقالات می تواند از مقالاتی باشد که متقاضی ارتقاء مرتبه با افیلیشن غیر از دانشگاه علوم پزشکی کاشان منتشر نموده است.

بند 3 پنجاه و پنجمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه، مورخ 1400/12/01: بند 8 از نهصد و بیست و پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1400/10/140در خصوص در نظر گرفتن امتیاز در ماده 3 برای طرح هایی که اثربخشی آن­ها در اولین دوره برنامه اثربخشی پژوهش تایید شده است مطرح و مقرر گردید:

1)       اگر مجریان طرح قبلا در ارتقاء مرتبه خود از امتیاز مقاله این نوع طرح استفاده کرده اند برای این نوع طرح های اثربخش در ارتقاء مرتبه، دو امتیاز در نظر گرفته شود.

2)       اگر مجریان طرح قبلا در ارتقاء مرتبه خود از امتیاز مقاله این نوع طرح ها استفاده نکرده اند امتیاز مقاله دو برابر شود.

3)       در صورتی که مقاله ای از طرح استخراج نشده باشد، برای این نوع طرح های اثربخش دو امتیاز در نظر گرفته شود.

 

بند 6 جلسه هیئت ممیزه دانشگاه، مورخ 1396/12/22: مقرر گردید جت بررسی پرونده های دانشیاری به استادی، کسب شاخص H-indexحداقل 5 به عنوان یکی از شروط اصلی در نظر گرفته شود.

تماس:

  • کارشناس کمیته ارتقاء:  خانم فاطمه عبدی
  • شماره تماس:  25-55589021
  • شماره تماس داخلی: 3782

 

 

  • تاریخ به روز رسانی: مهر ماه 1401