دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1:37:41 PM 1401 / 09 / 08
 

امور پایان نامه دانشکده بهداشت

فرایند انجام پایان­ نامه

 

 

ارائه پروپوزال در شورای گروه آموزشی

 • دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع/عنوان پیشنهادی خود را در قالب «فرم تصویب پروپوزال در شورای گروه آموزشی»آماده کرده و ارائه نماید. در صورت پذیرش راهنمایی پایان ­نامه توسط استاد راهنما، با نظر ایشان استاد راهنمای دوم و اساتید مشاور تعیین می­شوند.

 

·      نکته:  طول دوره تحصیل کارشناسی ارشد ناپیوسته، حداکثر 3 سال می باشد. در صورت تصویب شورای گروه آموزشی مربوطه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه، یک نیمسال یه عنوان نیمسال ارفاقی به مجموعه سنوات اضافه می گردد.

·      نکته: در صورتی که دانشجو در مدت نیمسال ارفاقی (ترم 7)، نتواند از پایان نامه خود دفاع نماید، پس از ارائه دلایل مستند توسط استاد راهنما و تایید آن در شورای گروه مربوطه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه، پرونده دانشجو به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می گردد و در صورت تصویب در این کمیسیون، دانشجو می تواند حداکثر از دو نیمسال ارفاقی بهره مند شود.

·         نکته: لازم به ذکر است در صورت اتمام دوره در طول 5 ترم، دانشجو جهت شرکت در آزمون دکتری از امتیاز آن برخوردار می شود.

 

 • پس از تایید و امضاء اساتید راهنما و مشاور در «فرم تصویب پروپوزال در شورای گروه آموزشی»، دانشجو موظف است این فرم را همراه با «فرم پروپوزال پایان نامه»جهت طرح در شورای گروه به کارشناس گروه تحویل دهد (گروه HSE: مهندس زمانی؛ گروه بهداشت محیط: مهندس حسین دوست).  
 • پس از تایید مدیر گروه در ارتباط با تعداد دانشجویان تحت سرپرستی اساتید راهنما و مشاور، دانشجو موظف است با آماده کردن چند اسلاید، پروپوزال را در شورای گروه ارائه نماید. در صورت تصویب پروپوزال در گروه، داوران علمی و آماری پیشنهاد می­گردند. کارشناس گروه موظف است «فرم تصویب پروپوزال در شورای گروه آموزشی»را همراه باصورتجلسه گروه به کارشناس پژوهشی دانشکده (خانم مهندس زمانی) تحویل دهد.

·         نکته: در صورتی پروپوزال در قالب طرح تحقیقاتی قابل ارائه می باشد که در شورای گروه مصوب شود.

 


 

ارائه پروپوزال در شورای پژوهشی/تحصیلات تکمیلی دانشکده

 • دانشجو موظف است ضمن هماهنگی با کارشناس پژوهش دانشکده، زمان جلسه شورای پژوهشی/تحصیلات تکمیلی دانشکده را به اطلاع اساتید راهنما و مشاور برساند.
 • جلسه شورای تحصیلات تکمیلی/پژوهشی با حضور اعضاء زیر تشکیل می گردد:

·       ریاست دانشکده

·       معاون پژوهش دانشکده

·       مدیر گروه

·       اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی

·       اعضاء شورای پژوهشی دانشکده (در صورتیکه پایان نامه، طرح تحقیقاتی نیز باشد)

·       اساتید راهنما و اساتید مشاور

 

 • نکته: حضور حداقل یکی از اساتید راهنما و مشاور برای دفاع پروپوزال دانشجو در جلسه الزامی است.
   
 • دانشجو موظف است با آماده نمودن چند اسلاید پاورپوینت، پروپوزال خود را در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی/ پژوهشی حداکثر به مدت بیست دقیقه ارائه دهد.
 • اعضاء جلسه، در ارتباط با داوران پروپوزال نیز بر مبنای داوران پیشنهادی گروه، تصمیم گیری میکنند.
 • بعد از جلسه، اشکالات و اصلاحات احتمالی، به اطلاع دانشجو رسانده می شود.
 • دانشجو موظف است پروپوزال را مطابق نظر اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی/پژوهشی اصلاح و در سامانه پژوهان ثبت و برای استاد راهنمای خود ارسال نماید.
 • استاد راهنما پس از اطمینان از انجام موارد اصلاحی، پروپوزال را برای کارشناس سامانه پژوهان (مهندس روحانی) ارسال می کند.

 

 

داوری پروپوزال

·     کارشناس سامانه پژوهان، پروپوزال ارسال شده از طرف استاد راهنما را برای داوران ارسال و پس از تکمیل روند داوری و تایید داوران، پروپوزال مجددا جهت تصویب نهایی در جلسه شورای پژوهشی/ تحصیلات تکمیلی مطرح می شود.

·     دانشجو در این مرحله موظف است فایل پروپوزال نهایی را تحویل آموزش دانشکده نموده، «فرم تحویل فایل پروپوزال به آموزش»را تکمیل و تحویل کارشناس پژوهشی دانشکده نماید.

·     نامه تاییدیه تصویب پروپوزال همرا با ذکر هزینه های طرح، طی نامه ای برای معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد. لازم به ذکر است این نامه در صورتی ارسال خواهد شد که دانشجو «فرم تحویل فایل پروپوزال به آموزش»تحویل داده باشد.

·     پروپوزال نهایی در سامانه پژوهان برای کمیته اخلاق یا شورای پژوهشی دانشگاه ارسال میگردد ( در صورتیکه هزینه طرح کمتر از 50000000 میلیون ریال باشد، به کمیته اخلاق و در صورتیکه بیشتر از 50000000 میلیون ریال باشده به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد).

 

 

شروع به کار دانشجو پس از تایید دریافت کد اخلاق

پس از اتمام فرایند تصویب و دریافت کد اخلاق، دانشجو موظف است گزارش ماهانه پیشرفت پایان نامه خود را در قالب «فرم گزارش پیشرفت ماهیانه»، به استاد راهنما تحویل و پس از تایید ایشان، به تایید معاون پژوهشی دانشکده برسانند و جهت درج در پرونده تحویل آموزش دانشکده نماید.

دانشجو موظف است در قالب چد اسلاید، گزارش پیشرفت پایان نامه خود را هر سه ماه یکبار در گروه آموزشی ارائه داده و «فرم گزارش پیشرفت شش ماهه»را جهت درج در پرونده تحویل آموزش دانشکده نمایند.

سایر نکات ضروری

دانشجویان تا قبل از دفاع نهایی، موظف اند حداقل در سه جلسه ژورنال کلاب شرکت کرده و «گواهی شرکت در جلسه ژورنال کلاب» رادریافت نمایند.

دانشجویان موظف اند تا قبل از دفاع نهایی، حداقل در سه جلسه دفاع شرکت کرده و «فرم شرکت در جلسه دفاع»را تکمیل کنند.

 

اتمام کار نگارش پایان ­نامه

·         پس از اتمام کار دانشجو و نگارش نسخه نهایی پایان ­نامه مطابق با «دستورالعمل تهیه پایان ­نامه»، دانشجو موظف است«فرم تکمیل پایان نامه» را تحویل کارشناس پژوهش دانشکده نمایند

 • پس از تایید استاد راهنما و مشاور، دانشجو موظف است گزارش 5 فصل پایان نامه را در سامانه پژوهان وارد و برای استاد راهنما ارسال کند. استاد راهنما در صورت اطمینان از کامل بودن 5 فصل پایان نامه، گزارش نهایی را به کارشناس سامانه پژوهان ارسال می کند. کارشناس سامانه پژوهان گزارش نهایی را برای داوری ارسال و در نهایت پس از تایید داوران، گزارش نهایی به تصویب می رسد.

 

 

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

پس از تایید داوران، دانشجو موظف است تاییدیه های لازم برای دفاع را در قالب «فرم درخواست دفاع»اخذ و همراه با  «گواهی شرکت در جلسه ژورنال کلاب»و «فرم شرکت در جلسه دفاع»، به کارشناس پژوهشی دانشکده تحویل دهد. هماهنگی در خصوص شرکت اساتید در جلسه دفاع به عهده دانشجو میباشد.

    نکته: ارسال مقاله برای مجلات قبل از دفاع اجباری است.

    نکته: انتشار یا اخذ نامه پذیرش مقاله، برای برگزاری جلسه دفاع الزامی نیست.

    نکته: حداکثر نمره پایان نامه 16 نمره است. 2 نمره به ارائه مقاله و 2 نمره به ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه اختصاص دارد.

·     طی نامه رسمی از کلیه اساتید راهنما، مشاوران، مدیرگروه، داوران و نماینده تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در جلسه دفاع دعوت به عمل می آورد.

·     پس از برگزاری جلسه دفاع دانشجو موظف است «فرم نظر خواهی دانشجو در مورد اساتید راهنما و مشاور»را تکمیل نموده و به کارشناس پژوهش دانشکده تحویل دهد. لازم به ذکر است این فرم باید به تعداد اساتید راهنما و مشاور پایان نامه تکمیل گردد.

 

 

ارائه مقاله، صحافی و تحویل نسخ پایان نامه

·     پس از جلسه دفاع، دانشجو موظف است نسبت به انجام اصلاحات مطرح شده در جلسه دفاع اقدام و در سامانه پژوهان درج کند و برای استاد راهنما ارجاع دهد.

·     پس از دفاع دانشجو موظف است، خلاصه ای از پایان نامه خود را در قالب یک یا دو صفحه آماده کرده و فایل آن را جهت درج در سایت دانشکده، تحویل مسئول پورتال دانشکده (آقای مهندس حسین دوست) نموده و «فرم تحویل فایل گزارش پایان نامه»را تکمیل و تحویل کارشناس پژوهش دانشکده نماید.

·     دانشجو موظف است «فرم تائیدیه اصلاحات پس از دفاع و ارائه مقاله»را همراه با پرینت «مقاله مستخرج از پایان ­نامه»یا «نامه پذیرش مقاله»تحویل کارشناس پژوهش دانشکده نماید.

·     نکته: در صورت تایید استاد راهنما، دانشجو می­تواند بدون مقاله نیز تسویه حساب کند. ضمنا نمره دانشجو برای چاپ مقاله یا گواهی پذیرش مقاله، به شرح زیر محاسبه می شود:

·         در مجلات نمایه شده در Pubmed, WOS, Scopus: دو نمره

·         در مجلات غیر از موارد فوق: یک نمره
 

·     پس از ثبت صورتجلسه دفاع در دبیرخانه دانشکده، یک نسخه آن تحویل دانشجو می گردد. دانشجو موظف است فرم صورتجلسه دفاع را در نسخه پایان نامه کپی (بعد از صفحه عنوان) و صحافی شود.

نکته: یک نسخه چاپی به کتابخانه مرکزی تحویل داده شود و CDپایان نامه  (شامل فایل ورد و پی­دی ­اف) تحویل کتابخانه دانشکده و اساتید راهنما و مشاور شود.

·         دانشجو «فرم تحویل نسخ پایان نامه»را تکمیل و قبل از تسویه حساب، به کارشناس پژوهش دانشکده تحویل دهد.

·         برای تسویه حساب دانشجو به آموزش دانشکده مراجعه و نسبت به اخذ فرم تسویه حساب و انجام مراحل فارغ التحصیلی اقدام نماید

 

 

تاریخ به روز رسانی: دی 1400.