دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:20:33 PM 1399 / 05 / 14
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1399 / 05 / 13  -9:53 تعداد مشاهدات :75


--1399 / 05 / 12  -8:32 تعداد مشاهدات :102


--1399 / 05 / 12  -8:7 تعداد مشاهدات :47

شیوه نامه ارزشیابی فراگیران در اپیدمی کووید 19

--1399 / 05 / 07  -10:39 تعداد مشاهدات :95


--1399 / 04 / 30  -10:6 تعداد مشاهدات :422


--1399 / 04 / 28  -12:35 تعداد مشاهدات :464


--1399 / 04 / 28  -11:45 تعداد مشاهدات :484


--1399 / 04 / 25  -22:10 تعداد مشاهدات :462


--1399 / 04 / 25  -11:38 تعداد مشاهدات :138


--1399 / 04 / 24  -10:22 تعداد مشاهدات :113


--1399 / 04 / 23  -14:12 تعداد مشاهدات :464


--1399 / 04 / 22  -12:59 تعداد مشاهدات :307

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
پژوهش دانشکده

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر